Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development of Thai Airways International (Public Company Limited)

  • พิมพ์พร ภู่ทองประเสริฐ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Abstract

 

5807493 :                      พิมพ์พร ภู่ทองประเสริฐ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ :              ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ

                                         บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร :                     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา :           ผศ.ดร. รัตพงษ์ สอนสุภาพ

 

บทคัดย่อ

ศึกษาวิจัย เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)” ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ (1)  ศึกษาบริบทความเป็นมาของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่มีผลต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            กลุ่มพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของบริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด  และกลุ่มแกนนำและภาคประชาสังคมในชุมชนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นทรัพยากร และความสามารถที่มีค่าขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร และชื่อเสียงขององค์กร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป ดังนั้น องค์กรจึงควรกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยที่จะส่งผล ต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมุ่งเน้นการตลาด ที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า เพื่อจะรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรในยุคปัจจุบันนี้ได้นำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน เป็นต้น

 

(ดุษฎีนิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 196 หน้า)

 

คำสำคัญ:  ความรับผิดชอบต่อสังคม, เพื่อความยั่งยืน, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Published
2021-03-22