Social Business Process for Elderly’s Medical Equipment Service

  • นัชชา เทียมพิทักษ์ TAA
Keywords: คำสำคัญ: กระบวนการ, ธุรกิจเพื่อสังคม, การดูแลผู้สูงอายุ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการและขั้นตอนการทำงานธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกรณีที่มีการขยายกิจการไปยังชุมชนอื่น ๆ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่ม จำนวน 6 คน การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบประเมินสภาพวิถีชีวิตความพึงพอใจในการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ที่มารับบริการอุปกรณ์เครื่องมือผู้ป่วย จำนวน 21 ราย เครื่องมือมีค่า IOC เท่ากับ 0.5 และค่าความเชื่อมัน เท่ากับ 0.6 แล้วใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารจัดการและขั้นตอนการทำงานของธุรกิจเพื่อสังคมด้านบริการอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 6 กระบวนการได้แก่ 1) การรับบริจาคอุปกรณ์ 2) การปรับปรุงสภาพอุปกรณ์ 3) การจัดวางโชว์สินค้า 4) การบริหารสต๊อกสินค้า   5) การให้บริการหน้าร้าน 6) การจัดส่งสินค้า และกระบวนการสนับสนุน 2 กระบวนการ ได้แก่ 7) การส่งเสริมการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 8) กระบวนการด้านการเงินและบัญชี จากกระบวนการดังกล่าวมีการวัดผลลัพธ์การให้บริการกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้เช่าและผู้ซื้ออุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะเช่าหรือซื้อเก้าอี้นั่ง(วีลแชร์) รองลงมาคืออุปกรณ์เตียงผู้ป่วย และไม้เท้า   สำหรับผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการรับบริการทั้ง 10 ด้าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 85 ตามลำดับ

 

คำสำคัญ: กระบวนการ, ธุรกิจเพื่อสังคม, การดูแลผู้สูงอายุ

Published
2019-08-07