Return to Article Details การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของบริษัทซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด Download Download PDF