การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของบริษัทซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  • ฤทธิไกร บรรเทาทุกข์
  • อริสรา เสยานนท์
Keywords: สินเชื่อธุรกิจ, ส่วนประสมการตลาดบริการ(7PS), พฤติกรรมผู้บริโภค

Abstract

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของบริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้สินเชื่อ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ โดยมีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ผลสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับทางบริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อกับทางบริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประทศไทย) จำกัด ซึ่งจากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 400 คน แบ่งออกเป็น เพศชาย 214 คน เพศหญิง 186 คน โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด จำนวน 297 คน มาจากอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในอัตราร้อยละ 25.25 ในด้านพฤติกรรมการใช้สินเชื่อ พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้สินเชื่อจากแหล่งอื่นจำนวน 308 คน และมีความคาดหวังจากการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ 188 คน และจากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ พบว่า มีทั้งหมด 3 ตัวแปรได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ , ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>