วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital Transformation for Achieving Thailand 4.0” โดยคุณสีหนาท ล่ำซำ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Development & Solutions Division ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จากบทความที่สมัครและส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 323 เรื่อง จาก 31 สถาบันการศึกษา ผ่านการประเมินทางเนื้อหาและวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) จำนวน 133 ท่าน จาก 36 สถาบัน  ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จำนวน 301 เรื่อง จาก 31 สถาบันการศึกษา

Published: 2018-09-01

Business Administration and Management Articles

Education Humanities and Social Science Articles

Fine and Applied Arts Articles

Engineering and Technology Articles

Health Science Articles