การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในธุรกิจขายส่งผ้าสต๊อก: กรณีศึกษาของ CN-Fabric Shop

  • พวงผกา วรรณการ
Keywords: CN-Fabric Shop

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ ศึกษาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ ขายส่งผ้าสต๊อก กรณีศึกษาของCN-Fabric Shop ” การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทราบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ้าสต๊อก 3. สำรวจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผ้าสต๊อกของผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยและ4. เพื่อนำเสนอแนวทาง กำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับ CN-Fabric Shop กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย โดยการ ศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิใช้วิธีศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอก การวิเคราะห์สภาพตลาดอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และการเลือกแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ข้อมูลปฐมภูมิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรในแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

 ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีสถาพภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า พื้นที่ที่ดำเนินกิจการส่วน ใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา รายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ้า สต็อกของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อผ้าสีหน้ากว้าง 60 นิ้ว ซื้อเฉลี่ยเดือนละครั้ง ในจำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการซื้อผ้าเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปขาย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อคือพนักงานขายในร้าน ช่องทางการสั่งซื้อส่วนใหญ่สั่งจากพนักงานขายในร้าน การชำระเงินโดยการใช้เครดิต ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าสต๊อกพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ระดับความคิดที่เห็นด้วยว่ามีอิทธิพลโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาแนวทางการกำกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขายส่งผ้าสต๊อกให้กับ CN-Fabric Shop โดยเมื่อทราบถึงสาเหตุของยอดขายที่ลดลงและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าสต๊อกจึงนำข้อมูล ดังกล่าวมาสุรปผลร่วมกันเพื่อใช้พัฒนาแนวทางในกำหนดกลยุทธ์ให้ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย การเลือกและวางแผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ระยะสั้นและกลยุทธ์ระยะยาว ดังนี้ กลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อเพิ่มยอด ขายและรายได้มี 4 กลยุทธ์คือ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยจัดทำเว็บไซต์ การจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดเงินสด การเพิ่มเครดิต กลยุทธ์ระยะยาวเป็นการวางแผนกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านความแตกต่างในธุรกิจ ขายส่งผ้าสต๊อกในภาคอีสานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสามารถ เพิ่มยอดขายและผลกำไรในระยะยาว มี 2 กลยุทธ์คือ การสร้างความแตกต่างในการนำเสนอสินค้าและบริการ และการ สร้างความแตกต่างของผู้ให้บริการคือพนักงานขาย รวมถึงการจัดทำแผนการและงบประมาณในการดำเนินกลยุทย์

Published
2018-09-01
Section
Business Administration and Management Articles