บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการโครงการการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ  ทั้งนี้ ทุกบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ (Peer reviewer) จำนวนอย่างน้อย ๒ ท่าน ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review) ทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมฯ จะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณาบทความและนำส่งทางอีเมล์ที่แจ้งในระบบ เมื่อผลงานวิจัยได้นำเสนอโดยผู้วิจัยตามเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร ๑ ใบต่อเรื่องและตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัย และเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 

 รูปแบบของการประชุมฯ
  • พิธีเปิดการประชุม  และ การเสวนา/บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ

  • การนำเสนอบทความวิจัย