บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการโครงการการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ  โดยทุกบทความที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยนำเสนอในงานประชุมวิชาการอื่นหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น ทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ (Peer reviewer) จำนวนอย่างน้อย 2 คน ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind peer review) ทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมฯ จะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณาบทความและนำส่งทางอีเมล์ที่แจ้งในระบบลงทะเบียน เมื่อผลงานวิจัยได้นำเสนอโดยผู้วิจัยตามเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร 1 ใบต่อเรื่องและตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ