การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการจัดหาเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนต่อสังคมและผู้สนใจสามารถการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนั้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการการนำเสนอ  ผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยเริ่มจัดการประชุมวิชาการครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

          ทั้งนี้ ทุกบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ จำนวนอย่างน้อย ๓ ท่าน ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review)  ทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมฯ จะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณาบทความและนำส่งทางอีเมล์ที่แจ้งในระบบ เมื่อผลงานวิจัยได้นำเสนอโดยผู้วิจัยตามเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร ๑ ใบต่อเรื่องและตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

        เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัย และเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 รูปแบบของการประชุมฯ
  • พิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย     
  • การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอบทความวิชาการ ภาคบรรยาย