Current Issue

Vol 15 No (2563) (2563): การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Cyber University  มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital Economy 2020” โดยคุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด  จากบทความที่สมัครและส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 274 เรื่อง จาก 31 สถาบันการศึกษา ผ่านการประเมินทางเนื้อหาและวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จำนวน 269 เรื่อง จาก 31 สถาบันการศึกษา

Published: 2020-08-19

บทความวิจัย บริหารและการจัดการ

บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

บทความวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ

บทความวิจัย ดนตรี

View All Issues