วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 โดยมีเจ้าภาพร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “People of Tomorrow” โดย คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (คุณไวท์) CEO บริษัท FireOneOne มีบทความวิจัยที่สมัครและผ่านการประเมินทางเนื้อหาและวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) จำนวน 53 ท่าน จาก 24 สถาบัน ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จำนวน 168 เรื่อง จาก 4 สถาบันการศึกษา

Published: 2019-08-10

Introduction Part

Articles

Business Administration and Management Articles