แนวโน้มการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service Transaction 3 ไตรมาส ในปี 2561 ของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี กระบี่

  • ณัฐสุดา คุณทวี
  • สวรส ศรีสุตโต
Keywords: Self Service Transaction, Employees, Government Savings Bank

Abstract

The study this is intended to 1) to investigate the cause of the problem, 2) to study the factors that affect the decision-making transactions, 3) to find ways to increase the number of customers in the market transaction Pastways Self Service TransactionA sampling of the sample in an interview. Choose the sampling interview managers and employees in the field.14 and sampling of the survey used random sampling to select a sample of convenience. From the data collected from the customers or users of the Savings Bank Big C Krabi number 391 was used in the study.
Interviewand queries resultseducationfound Most of the transaction Pastways Self Service Transaction Big C Thailand's Government Savings Bank.The period 6 months with 356 service users who do not have access to 35 people. The study indicated that Most servicesType DrawingBecause of the quick service for 1-5 year 1-3 times in the period. 6 months The amountuse the service 1,000-3,000 baht a page for convenience stores like 7-11. The main reasons can not use the service.Because electronic failure Those who do not useservice Most useway Internet banking The electronic machine can make it stop. The solution is 1. The marketing mix of the bank. Improve information technology systemsThe modern use VTM diverse And can be deployed easily. Training and development of employees, bank customers do promotion does not charge a fee for withdrawing foreign branches. 2.The adoption of banksPromote the use of electronic transactions through awareness. The staff provides advice and use various media.

Published
2020-01-30

Most read articles by the same author(s)