พฤติกรรมของผู้บริโภคและทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ ความตั้งใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : ในจังหวัดชลบุรี

  • ชฎาริน สีละขันธ์
  • สวรส ศรีสุตโต
Keywords: ทัศนคติของผู้บริโภค, สื่อสังคมออนไลน์, ความตั้งใจซื้อซ้ำ, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ (1) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ (2) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ (3) ความตั้งใจซื้อซ้ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ของผู้บริโภค (4) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ (5) ทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ โดยใช้แบบสอบถามทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในชลบุรี  จำนวน 200 ชุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการซื้อในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว, ด้านเหตุผลในการซื้อ, และด้านช่วงเวลาในการซื้อที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05, 0.01, และ 0.00 ตามลำดับ นอกจากนี้ทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์ด้านความเข้าใจและความรู้สึกส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.00

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##