แนวทางการเพิ่มยอดสมาชิกใหม่ของธุรกิจออกกำลังกาย : กรณีศึกษา Jetts 24hour Fitness

  • โศภชา เอี่ยมโอภาส
  • นภวรรณ คณานุรักษ์
Keywords: The Guidelines for Increase New Member, Fitness

Abstract

This research is the main objective ; 1. To analyze the causes that affect the members of the various branches 2. Guidelines for adding new members to the elite branch of the growth of the market do not meet the current goals and 3. Studies to form a strategy that can meet the needs of service users Jetts 24hour FItness. Using quantitative research and qualitative research that relying on questionnaires, interviews and focus groups as a tool to collect data. The results showed that the primary cause is affecting subscriptions. The people in Bangkok and Pattaya also known under the name Jetts 24hour Fitness business well enough to decide to use the service. Therefore, it should have solved the problem by choosing growth strategies, Integrated Marketing Communications Strategy, and customer relationship management strategies for building relationships with customers. A strategy of adding new subscribers because all three of these strategies are critically linked to the marketing goals succeed if it is well planned and ongoing. Especially if you can use communication strategies, marketing integrated as a core strategy to build awareness and recognition for the good image of the brand Jetts 24hour Fitness. It is contributing to the attractiveness and appeal to the need to register or to use the services of a group of people who want to exercise more.

Published
2020-01-30
Section
Business Administration and Management Articles

Most read articles by the same author(s)