วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ภายใต้หัวข้อ “Education 5.0 for Thailand 4.0” ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โดย พล.อ.ดร.พหล  สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษา และประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้   ในส่วนของบทความที่ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 188 เรื่อง จาก 18 สถาบันการศึกษา ได้ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 75 ท่าน จาก 28 สถาบัน ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 181 บทความ 

Published: 2017-09-17

Business Administration and Management Articles

Education Humanities and Social Science Articles

Engineering and Technology Articles

Health Science Articles

Fine and Applied Arts Articles