สารจากผู้บริหารสถาบันเจ้าภาพ

  • 12th RGRC

Abstract

- ปกใน

- สารจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

- สารจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- สารจาก ผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- สารจาก ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

- สารจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

- สารจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Published
2017-09-19