Return to Article Details การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s) เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า ตราสินค้าทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) Download Download PDF