การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s) เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า ตราสินค้าทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

  • พัชรีภรณ์ เจริญสุข
  • ผุสดี พลสารัมย์
Keywords: ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s), การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาธุรกิจบริหารจัดการ NPAs ของ BAM ที่ทำให้รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการ NPAs น้อยกว่ารายได้จากธุรกิจบริหารจัดการ NPLs และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ที่จะมีส่วนช่วยในด้านการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) แนวคิดที่ใช้คือ ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ทฤษฎีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ผู้ตัดสินใจเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของ BAM จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้ที่ซื้อประจำ จำนวน 7 ราย 2) ผู้ที่ซื้อครั้งแรก จำนวน 7 ราย และ 3) ผู้ที่เคยคิดจะซื้อแล้วไม่ซื้อ จำนวน 7 ราย โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจำนวน 1 เดือน โดยการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่แบบ B2C ที่เข้ามารับบริการด้านการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ณ สำนักงานใหญ่ของ BAM จำนวน 1 สาขา เท่านั้น จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยวิธีการวิเคราะห์แบบการนำเสนอสรุปคำสำคัญในรูปแบบตาราง โดยผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดถึงความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล หลังจากนั้นจึงทำการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) โดยการนำผังแสดงเหตุและผลหรือผังก้างปลา เขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎี เพื่อตอบปัญหาหรือสาเหตุของการวิจัยดังกล่าว

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7P’s)  มีสาเหตุหลักจาก 3 ปัจจัย ที่ควรปรับปรุง คือด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และด้านราคา (Price) แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหามี 3 แนวทางตามลำดับดังนี้ แนวทางเลือกที่ 1 การประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการลดราคาทรัพย์สินของ BAM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางเลือกที่ 2 การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายทรัพย์สินทางออนไลน์ทุกช่องทางให้ใช้งานง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และแนวทางเลือกที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพนักงานให้บริการต้อนรับและประสานงาน ซึ่งแนวทางเลือกทั้งหมดมีข้อดี ข้อเสียและงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยแนวทางเลือกที่เลือกเสนอคือ แนวทางเลือกที่ 1 การประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการลดราคาทรัพย์สินของ BAM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยโปรโมชันการลดราคาทรัพย์สินรอการขายออกเป็นระเบียบคำสั่งมาแล้ว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำแนวทางเลือกนี้มาประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการลดราคาทรัพย์สินของ BAM อย่างต่อเนื่องได้ทันที เป็นประโยชน์ต่อการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##