กลยุทธ์การแข่งขันและแนวทางการเพิ่มผลประกอบการธุรกิจล้อแม็กซ์ กรณีศึกษาบริษัท PSMA จำกัด

  • วีระวัฒน์ ภัทรวิจิตร
  • ผุสดี พลสารัมย์
Keywords: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, กลยุทธ์การแข่งขัน, ธุรกิจล้อแม็กซ์, แนวทางการเพิ่มผลประกอบการ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรที่เป็นสาเหตุให้ผลประกอบการลดลง เพื่อศึกษากลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ และนำเสนอแนวทางเลือกเพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรอบแนวคิดวิเคราะห์ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) โมเดลพลังขับเคลื่อนทั้ง 5 (Five Forces Model) โมเดลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์โดยเก็บข้อมูลกับผู้บริหารและพนักงานขายรวมทั้งลูกค้าและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้เครื่องมือ PESTEL และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคขององค์กร  (SWOT)

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้ยอดขายในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2562) ลดลงอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2562 เกิดจากสาเหตุสภาพแวดล้อมภายนอกระดับประเทศที่มีปัจจัยลบมี 2 ด้านคือ ด้านสภาวะแวดล้อม และกฏหมาย  สภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมคือ ด้านคู่แข่งและด้านลูกค้าและสภาพแวดล้อมภายในกิจการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการขาย และด้านการตลาดที่เป็นจุดอ่อน กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจที่คู่แข่งใช้คือ         กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและด้านราคา แต่กิจการมีจุดแข็งในด้านที่ผู้บริหารเป็นชาวจีน มีประสบการณ์การในการดำเนินธุรกิจนำเข้าล้อแม็กซ์จากประเทศจีนสามารถนำเข้าสินค้าคุณภาพในราคาเหมาะสม กลยุทธ์ทางเลือกที่นำเสนอระดับองค์กรให้มุ่งกลยุทธ์การเติบโตและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ มี 2 ทางเลือกได้นำเสนอผู้บริหารพบว่าควรนำ 2 แนวทางมาบูรณาการประกอบกัน คือ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาตลาดใหม่

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##