แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ไทย-กัมพูชา ภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

  • วันดี พาสุข
  • ผุสดี พลสารัมย์
Keywords: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, รูปแบบการสื่อสาร, ธุรกิจส่งออก, หัวหน้างาน, แรงงงานชาวกัมพูชา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการสื่อสาร และการปรับตัวในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานระดับปฏิบัติการที่เป็นแรงงานต่างด้าว และเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในองค์กร  โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและด้าน แนวปฏิบัติที่ดี  โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร หัวหน้าพนักงานชาวไทย 3  คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการชาวต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 294 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามภาษาเขมร ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามภาษาไทย พบว่ามีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  .27 - .80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สภาพการสื่อสาร และการปรับตัวในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานระดับปฏิบัติการที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชา โดยรวมและรายด้านมีการสื่อสารในระดับมากทุกด้าน  และผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการชาวกัมพูชา ที่มีต่อสภาพการสื่อสาร และการปรับตัวในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาที่ทำงานในบริษัท โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คือ รูปแบบการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากบนลงล่าง และรูปแบบการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากล่างขึ้นบน แนวทางการพัฒนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานแรงงานต่างด้าว คือ รูปแบบการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแนวราบ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##