Return to Article Details คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สถานออกกำลังกายฟิตเนสเฟิรส์ท ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร Download Download PDF