คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สถานออกกำลังกายฟิตเนสเฟิรส์ท ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

  • จักรพงษ์ ครุฑปักษี
  • อัศวิณ ปสุธรรม
Keywords: คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจ, ฟิตเนส

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สถานออกกำลังกาย ฟิตเนส เฟิรส์ท ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ศึกษาคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ที่มีผลต่อความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 384 ชุด พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับเห็นด้วย  ระดับความพึงพอใจ ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ  และด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนด้านการประสานงานของการบริการ และด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ อยู่ในระดับเห็นด้วย  ดังนั้นสถานออกกำลังกาย ฟิตเนส เฟิรส์ท ควรหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจยิ่งขึ้นต่อไป

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##