ศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้นอกระบบของกลุ่มคนฐานราก (กรณีศึกษา :หนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินสาขาสงขลา)

  • รุ่งฤดี บุญศรี
  • อัศวิณ ปสุธรรม
Keywords: หนี้นอกระบบ, การอุปโภคบริโภคส่วนตัว, สภาพสังคม

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวบข้อมูลและสรุปข้อมูลที่ได้ เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนกลุ่มฐานรากที่เข้ามาขอใช้บริการธนาคารออมสินสาขาสงขลา รวมถึงระบุกลุ่มอาชีพที่เป็นหนี้นอกระบบสูงสุดและวงเงินการขออนุมัติสินเชื่อที่ต้องการเพื่อชำระหนี้นอกระบบ การวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจากธนาคารออมสินสาขาสงขลา ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มลูกค้าแก้ไขหนี้นอกระบบ เครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์ คือ ตารางรวบรวมข้อมูลจากธนาคารออมสินสาขาสงขลา   จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนตัว หมายความว่ากลุ่มคนที่เป็นหนี้นอกระบบเกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่สูงกว่ารายรับ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวของบุคคล รสนิยม หรือความนิยมของบุคคล ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากสภาพแวดล้อม สภาพสังคม รวมไปถึงลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวัน และกลุ่มอาชีพที่เป็นหนี้นอกระบบสูงสุด คือ พนักงานหน่วยงานราชการ หมายถึงกลุ่มอาชีพลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

 

ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา  โดยวงเงินที่ต้องการเฉลี่ย คือ  100,000 – 200,000 บาท ดังนั้นผู้จัดทำจึงเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา 3 วิธี คือ 1) การที่ภาครัฐจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยการส่งเสริม “สถาบันการเงินชุมชน” 2) รัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ 3) ธนาคารต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้ผลิตภัณฑ์สามารถสนองตอบต่อสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##