ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ

  • ศรัณยู ชุติมาศ
  • อัศวิณ ปสุธรรม
Keywords: เครื่องเชื่อมโลหะ, ตลาดเครื่องเชื่อมโลหะ, ระดับการตัดสินใจซื้อ

Abstract

งานวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ  2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) และ  3) ศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และระดับรายได้ ประชากรที่ทำการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ โดยทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 80 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) คือ  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการอธิบายค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

จากผลการวิจัยพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเครื่องเชื่อมโลหะเป็นจำนวนมากกว่า 4 เครื่องขึ้นไป ตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะประเภท MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) ระบบหุ่นยนต์ โดยนิยมซื้อเครื่องเชื่อมโลหะผ่านร้านค้าที่จำหน่ายเฉพาะเครื่องเชื่อมโลหะ โดยช่องทางการชำระเงินด้วยเงินสดหรือการโอนเงิน โดยเหตุผลสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะคือ สินค้ามีคุณภาพดี และสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดในการซื้อคือ เจ้าของร้านค้า/พนักงานขาย/ช่างติดตั้ง ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคา ในขณะที่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##