แนวทางการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดญี่ปุ่นตะวันตก-กรณีศึกษางานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจกลุ่มสินค้าแฟชั่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น-

  • สุรวีย์ วรกิจนิรันดร์
  • อัศวิณ ปสุธรรม
Keywords: การพัฒนาสินค้า, งานแสดงสินค้า, แนวทางการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า, สินค้าแฟชั่น

Abstract

การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดญี่ปุ่นตะวันตก กรณีศึกษางานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจกลุ่มสินค้าแฟชั่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (TFTO) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายของสินค้ากลุ่มดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ฯ ครั้งที่ 9 และเป็นผู้ที่สนใจนำเข้าสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 298 ชุด ได้กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงทั้งสิ้น 33 ราย ผลการศึกษาข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าภายในงานขององค์กร พบว่าการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูง การศึกษาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับแหล่งจำหน่ายอื่น การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนของผู้จำหน่าย และการดูแลภายหลังการจำหน่าย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าขององค์กรต่าง ๆ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเพื่อการปรับปรุงแก้ไข พบว่าการออกแบบของผลิตภัณฑ์ มีระดับความรุนแรงที่อยากให้แก้ไขมากที่สุด และมีค่าการกระจัดที่ต่ำมาก แสดงถึงความรุนแรงที่อยากให้แก้ไขอย่างมีนัยยะสำคัญ ตามมาด้วยปัจจัยด้านราคาที่จำหน่ายเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นตามลำดับ สาเหตุที่ยอดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปในงานแสดงสินค้าฯ มียอดจำหน่ายที่ลดลงนั้น เกิดจากลักษณะของการออกแบบสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับรสนิยมในตลาดญี่ปุ่น ดังนั้น แนวทางในการแก้ไข คือ การปรับปรุงการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดญี่ปุ่น ด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้า เพื่อไปดำเนินการให้ความรู้ และแนะนำผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้าต่อไป

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##