เปิดกว้างสำหรับผลงานการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยนำเสนอในงานประชุมวิชาการอื่นหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความวิจัยที่นำสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ท่าน และผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร และตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม RGRC#16 Website
Published: 2021-03-09