วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “เกษตรแนวใหม่ในสถานการณ์โควิด 19” โดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จากบทความที่สมัครและส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 176 เรื่อง จาก 14 สถาบันการศึกษา ผ่านการประเมินทางเนื้อหาและวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จำนวน 176 เรื่อง จาก 14 สถาบันการศึกษา

Published: 2021-03-09

Science and Technology

Fine and Applied Arts Articles

Education Humanities and Social Science Articles

Business Administration and Management Articles