Return to Article Details ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานร้านบัวร์เกอร์ริสต้า สาขา เอสเซ่น ประเทศเยอรมันนี Download Download PDF