Return to Article Details แบบจำลองระบบเพื่อพยากรณ์รูปแบบธุรกิจ กรณีศึกษาตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ Download Download PDF