แบบจำลองระบบเพื่อพยากรณ์รูปแบบธุรกิจ กรณีศึกษาตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์

  • อานนท์ บุณยประเวศ
  • ธนา สุขวารี
Keywords: แบบจำลอง, การพยากรณ์, ผักบุ้งจีน, ตลาดสินค้าเกษตร, ต้นไม้ตัดสินใจ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบบจำลองระบบเพื่อพยากรณ์รูปแบบธุรกิจจัดหาผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อหาคำตอบของช่องทางการขายที่เกิดกำไรสูงสุดสำหรับเกษตรกร และเพื่อหาคำตอบของการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่พ่อค้าคนกลางให้ได้จำนวนการเชื่อมโยงมากที่สุดสำหรับผู้ให้บริการระบบ โดยในงานวิจัยนี้ได้จัดแบ่งวิธีวิจัยออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ใช้ทำการศึกษาและวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนที่สองการจำลองชุดข้อมูลบนสถาพการซื้อขายเสมือนจริงจากการอ้างอิงข้อมูลในส่วนแรก และส่วนที่สามการสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ โดยป้อนชุดข้อมูลเข้าโปรแกรม Weka เพื่อทำการสร้างแบบจำลองด้วยอัลกอริทึม Tree J48 (C4.5) โดยเลือก Classify ด้วย Tree J48 (C4.5) จากนั้นประเมินประสิทธิภาพผลการทํานายด้วยวิธีการคำนวณ Confusion Matrix จากการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ คือ  1) แบบจำลองสามารถพยากรณ์เงื่อนไขที่ใช้ในการขายเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกขายผลผลิตในวิธีการที่ได้กำไรมากที่สุด โดยผลของการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมด้วยค่า Accuracy, Precision, Recall, F-Measure เท่ากับ 77.33%, 0.79, 0.77  และ 0.78 ตามลำดับ  และ  2)  แบบจำลองสามารถพยากรณ์เงื่อนไขที่ใช้ในการซื้อเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่พ่อค้าคนกลางให้ได้จำนวนการเชื่อมโยงมากที่สุด โดยผลของการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมด้วยค่า Accuracy, Precision, Recall, F-Measure เท่ากับ 80.44%, 0.80, 0.80  และ 0.80 ตามลำดับ จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า แบบจำลองระบบเพื่อพยากรณ์รูปแบบธุรกิจจัดหาผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม Tree J48 (C4.5) สามารถใช้ในการพยากรณ์รูปแบบธุรกิจได้จริงและมีประสิทธิภาพ

Published
2020-08-19