Return to Article Details การหามูลค่าของสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศด้วยวิธีแบบจำลองต้นไม้ทวินาม Download Download PDF