Return to Article Details ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อสภาวะการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ Download Download PDF