ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อสภาวะการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์

  • วารุณี ปืนฮวน
  • วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์
Keywords: เทคโนโลยีดิจิทัล, การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล, สภาวะการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสภาวะการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านความกังวลในความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความสุขและความอิสระในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 430 คน ที่มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรนโยบาย National E-payment และการส่งเสริมสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความกังวลในความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน สำหรับตัวแปรนโยบายการลงทุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีของธนาคารส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสุขและความอิสระในการทำงานของพนักงาน  และความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ส่วนตัวแปรพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความกังวลในความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์