คณะกองบรรณาธิการ วารสารดิจิทัล ธุรกิจ และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

 

ที่ปรึกษา

ผศ. ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

รศ. ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

ผศ. ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร

ผศ. ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง

 

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กองบรรณาธิการบริหาร

รศ. ดร.ปณิธิ  เนตินันทน์                       มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ. ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท             มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน                              มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย       มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

รศ. ดร.จุฑา เทียนไทย                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รศ. ดร.ละออ  บุญเกษม                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. อานนท์ สุขเสถียรวงศ์                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ. ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ. ดร.ภูวดล บัวบางพลู                      มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ. ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ. ดร.นวลนภา จุลสุทธิ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ. ดร.วิชิต อู่อ้น                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ. ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ. ดร.มีนนภา รักษ์หิรัญ                     มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดร.กฤษณา วิสมิสตะนันท์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ                       มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์                               มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

บรรณาธิการ

รศ. ดร.ปณิธิ  เนตินันทน์      

 

รองบรรณาธิการ

ดร.พัชรี  ตันติวิภาวิน

 

ติดต่อประสานงาน

นางสาวผาณิต  ขุนศรี

นางสาวอธิษฐาน  เกียรติไพศาล

 

ผู้ดูแลระบบ

นายพสุ  กุนทีกาญจน์

นางสาวผาณิต  ขุนศรี

 

ออกแบบปกและเทคนิค

ผศ. ดร.มีนนภา รักษ์หิรัญ