Factors Affecting in Procurement of Local Government Administration Organization

  • วสันต์ จำปาขาว Ramkhamhaeng University
  • วรานนท์ คงสง, ผศ.ดร. Ramkhamhaeng University
  • ชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย, ดร. Ramkhamhaeng University
Keywords: Factors, procurement, L=local government organization, administration of Contracts

Abstract

This research aims to study factors affecting the procurement of local Government administration organizations through mixed methods research from a collection of documents, books, articles, related research, and interviews with experts to be analyzed and synthesized in an explanatory manner with descriptive content according to the form of document research. The study found that factors affecting the construction work of local Government administration organizations are 4 factors: 1) Procurement of supplies; the local administrative agencies are unable to carry out the survey, design, and preparation of construction list plans by themselves because there are no personnel licensed to practice control engineering, causing the survey, design and construction list preparation to be inconsistent with the conditions. Area to be built. 2) Solicitation notifications and documents It was found that the local administrative organizations still needed complete operational guidelines and more personnel with expertise in operations, causing erroneous operations. 3) Proposal Selection found that the local government still needs more personnel to consider. There is no complete guideline for practice that causes errors in work. 4) Administration of Contracts with an amendment to a contract or agreement employment control inspection of parcels and defect insurance return of collateral. The Local government organizations must strictly exercise their discretion in accordance with the law and the benefit of agencies or the public interest, but there is no complete practice guideline. This makes it difficult to make decisions and poses a liability risk for the operators involved, both executives, Supplies, inspection committee, and supervisor.

References

กรกช อ่อนน่วม, และฌาน เรืองธรรมสิงห์. (2562). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 6(2), 222-233.

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง. (2560ก). ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง. สืบค้นจาก http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง. (2560ข). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง. (2560ค). ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง. (2561). ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง. (2565). หนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. สืบค้นจาก http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2565). ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบจาก http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

เกรียงชัย เรืองโชติเสถียร. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจ้างในงานก่อสร้างของหน่วยงานท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดน่าน. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(2),12–19.

กฤษณ แก้วหลอดหัน. (2562). การบริหารจัดการงานก่อสร้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 36(1), 57-67.

กุลวรรธ สุริยะศรี. (2562). รายงานการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เจนศักดิ์ คชนิล. (2555). การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจ้างในงานก่อสร้างของหน่วยงานท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(2), 12-19.

ภาณุ ธรรมสุวรรณ. (2547). การติดตามผลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 2(1), 32-42.

มณเฑียร เจริญผล. (2565). การบริหารสัญญาซื้อขาย และการบริหารสัญญาจ้าง. สืบค้นจาก https://oer.learn.in.th/ search_detail/result/227067

รินรดี อารีราษฎร์. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบหลักประกันข้อชำรุดบกพร่องกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงการปรับปรุงอาคารของภาครัฐ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วรานนท์ คงสง, และชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย. (2557). สัญญาก่อสร้างที่มีผลกระทบโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 12. นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วรานนท์ คงสง, และชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย. (2562). คดีความในงานก่อสร้าง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4(1), 115-121.

วสันต์ จำปาขาว. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กรณีศึกษา หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Published
2023-10-27