Comparative of Operational Approaches to Mobilization towards Making Cultural Heritage to be World Heritage

  • ปราณี จุลภักดิ์ Rangsit University
  • สมบูรณ์ สุขสำราญ Rangsit University
  • เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Rangsit University

Abstract

This research aimed to study the Comparative Operational Approaches to Mobilization towards Making Cultural Heritage World Heritage as part of the mobilization towards making Wat Phra Mahathat Worramahawihan, Nakhon Si Thammarat the world heritage. This study aimed to compare operational mobilization approaches toward making cultural heritage in Thailand and foreign countries a world heritage. This research is qualitative. This research uses literature review documents and related research both domestically and internationally, as well as in-depth interviews; there are three primary informants. The research showed the comparative operational mobilization approaches towards making cultural heritage in Thailand and foreign countries' world heritage. Some issues are similar and different. A similar problem is the existence of a heritage management plan, clearly defining and allocating utilization in core zones and buffer zones, law enforcement, and a collaboration between the public sector, the private sector, and the public sector. The different issues are that world heritage in foreign countries have buildings and sculptures intact and are well taken care of by the people, government, and related parties and UNESCO with the emphasis on creating correct knowledge and understanding for the people, leading to participation in the conservation of world heritage. As for world heritage sites in Thailand, people still need proper knowledge and understanding of the conservation and development of heritage sites. Inconsistent attitudes between the government and the public sector make people feel they do not own the heritage site.

References

กรมศิลปากร. (2559, ตุลาคม). แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

การประชุมสัมมนาวิชาการ “การอนุรักษ์โบราณสถานอิฐในแหล่งมรดกโลก” (International Symposium on the Conservation of Brick Monuments at World Heritage Sites). กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, พระนครศรีอยุธยา: โรงแรมคลาสสิค คามิโอ.

จารตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2557). มรดกโลก มรดกใคร? สุโขทัยกับการเปลี่ยนกระบวนวิธีคิดด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม. จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว, (1/2557), 20-24.

ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์. (2557). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 1(1), 31-47.

ชลธี เจริญรัฐ. (2553). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์, 12(12), 43-51.

ทองคำ ดวงขันเพ็ชร, และพระเดชขจร ขนฺติธโร. (2564). การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำโขง. Journal of Modern Learning Development, 6(2), 44 – 58.

ธนนันท์ บุนวรรณา. (2563). การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ธีรภัทร เจริญสุข. (2559, 6 เมษายน). หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกที่มีชีวิต(1). มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/prachachuen/news#96758

ปราณี จุลภักดิ์. (2561). การขับเคลื่อนของประชาชนในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลก. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรังสิต.

ปิยวรรณ หอมจันทร์, และพระคมสัน ฐิตเมธโส. (2563). กระบวนการอนุรักษ์ศาสนสถานในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม, 5(3), 33-43.

ปิ่น บุตรี. (2559, 25 กุมภาพันธ์). “เวียดนาม” สามรส(จบ): “ฮอยอัน” วันที่อยากให้เวลาหยุดเดิน. MGR Online. สืบค้นจาก https://www.mgronline.com/travel/detail/9590000019570

วิมล ดำศรี. (2557). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรม นำสู่มรดกโลก ภาพลักษณ์จากวรรณกรรม. นครศรีธรรมราช: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (2552). หลวงพระบาง: การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมืองมรดกโลก. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 1(1), 84-104.

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559). โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลกและแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน: แผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2556). ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่ง

มรดกโลก เล่มที่ 2 แหล่งมรดกโลกของไทย. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2556). ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก เล่มที่ 4 แนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

เหรียญ หล่อวิมงคล. (2554). การศึกษาเมืองมรดกโลก: กรณีเมืองฮอยอัน. วารสารมนุษยศาสตร์สาร, 12(2), 1-15.

Civicus. (2018). State of Civil Society Report 2018. New York: Author.

Creighton, J. L. (2005). The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement. San Francisco: Jossey Bass Asis.

World Heritage Centre. (2012). Operational Guidelines for the Implementation of the World

Heritage Convention. Paris: World Heritage Centre.

Published
2024-06-13