Effects of Marketing Mix Factors in Customer Perspectives (7C’s) on the Decisions to Purchase Food Products of One Tambon One Product (OTOP) through Omni-Channel Marketing among Generation Y Consumers in the New Normal Era

  • ศรัญวุฒิ มุ่งมีสกุล Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • สลิตตา สาริบุตร, ผศ.ดร. Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Keywords: marketing mix from customer perspective, Omni-channel, Purchasing Decision Process, OTOP, Generation Y, New Normal

Abstract

The purpose of this research is to study the marketing mix factors in the perspective of customers (7C's) that affect the decision to buy One Tambon One Product (OTOP) food products through integrated marketing channels (Omni Channel). of consumers in the Generation Y group under the new normal Marketing mix factors in the view of customers studied in this study consisted of the value that customers will receive, cost, convenience. Communication aspect of caring Success in meeting the needs and comfortThe samples used in this research were The samples were 386 Generation Y consumers. The instrument used for data collection was a questionnaire that was tested for content validity and confidence before data collection. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. T test one-way discriminant analysis of variance and multiple regression analysisThe research results showed that the marketing mix factors in the view of customers (7C's) convenience. and success in meeting the needs It affects the decision to buy OTOP food products through integrated marketing channels of consumers in the Generation Y group. under the new normal Statistically significant at the .05 level. In the new normal era Consumers can buy products through a variety of channels. through a variety of devices And integrated marketing will integrate all trade channels. to link together To help facilitate consumers until they are satisfied and ultimately make a purchase decision. From the results of this study Entrepreneurs who sell food OTOP products can apply integrated marketing in marketing plans to increase sales of food OTOP products, which will lead to good business results.

References

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). พฤติกรรมของคนไทยใช้อินเตอร์เน็ต. สืบค้นจาก https://www.mdes.go.th/

กิตติ ลิ่มสกุล. (2544). แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วม “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตกัณฑ์” (One Tambon One Product). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). เศรษฐกิจโลกปี 2563. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/blogger/31

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). ฐานข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โอทอป (OTOP) ปี 2557-2563. สืบค้นจาก https://www2.dbd.go.th/

กรมสุขภาพจิต. (2563). กลุ่ม Gen Y. สืบค้นจาก https://dmh.go.th/

โครงการสุขภาพคนไทย. (2559). ทำความรู้จักคนต่างรุ่นต่าง “เจเนอเรชัน”. ใน สุขภาพคนไทย (น. 7-9). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์. (2560). การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ชาญชัย ก้องโลก. (2560). กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าในแอปพลิเคชัน INSTAGRAM ของผู้บริโภค. สืบค้นจาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/vlt13-2/6014993131.pdf

ชานนท์ ศิริธร. (2554). การเปิดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 5(2), 111-130. สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jprad/article/view/134244/100448

ธนวัฒน์ ดวงจันทร์. (2557). การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C's) และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ อินเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธนาคารกสิกรไทย. (2564). เจาะลึกแนวโน้มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครึ่งหลังปี ’64. สืบค้นจาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/ksmeknowledge/article/ksmeanalysis/pages/krmanufood.aspx#:~:text=ช่วงครึ่งหลังปี%202564%20มูลค่าการส่งออกอาหาร,ขึ้นจากครึ่งปีแรก

ธนาคารกรุงเทพ. (2563). OTOP โอกาสทางการค้าในยุค New Normal. สืบค้นจาก https://www.bangkokbanksme.com/en/otop-trade-opportunities-new-normal?fbclid=IwAR2clC24TUHy-8DrQPRv8DZE--TXmLyPatAPAzAP4yDMGVMtEkU_pMS6QZc

นิธิดา พระยาลอ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(1), 38-51. สืบค้นจาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/article/view/59866

ประกายมาส สิงโห. (2563). การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน. สืบค้นจาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/vlt15-2/6114993338.pdf

ปัณณวิชญ์ แสงหล้า. (2561). กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม เกษตรอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. สืบค้นจาก http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/572

พิชญาภา มุสิเกตุ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์, 34(110)(เมษายน–มิถุนายน), 171-184.

เมธาวี เผ่าเมธวารีธร. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปบนออนไลน์ของผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วงการแพทย์. (2563). เกาะติดสถานการณ์ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ในภาวะ COVID-19. สืบค้นจาก http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medicine262.pdf

วะสา ปฏิสัมภิททาวงศ์. (2563). กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาด COVID-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/

twin-8/6114154057.pdf

สามารถ สิทธิมณี. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง Online: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน และ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกริก.

สุรีย์วัล โพธิ์สุข. (2563). การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. สืบค้นจาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/vlt15-1/6114993664.pdf

สุดถนอม ตันเจริญ. (2561). การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(2), 32-41.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. (2564). ข้อมูลโอทอป (OTOP). สืบค้นจาก https://www.dga.or.th/

Altman, D. G., & Bland, J. M. (1996). Comparing several groups using analysis of variance. BMJ (Clinical research ed.), 312(7044), 1472–1473. https://doi.org/10.1136/bmj.312.7044.1472

Awa, H. O., Ojiabo, O. U., & Orokor, L. E. (2017). Integrated technology-organization-environment (T-O-E) taxonomies for technology adoption. Journal of Enterprise Information Management, 30(6), 893-921. https://doi.org/10.1108/JEIM-03-2016-0079

Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2006). Consumer Behavior (10th ed.). Australia: South-Western Thomson Learning.

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers.

De Paulo, P. (2000). Sample size for qualitative research. Retrieved from http://www.quirks.com/articles/a2000/20001202.aspx?searchID-38577919

Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1995). Consumer behavior (8th ed.). Orlando, FL: The Dryden.

Fuller, G. W. (1994). New Product Development: From concept to marketplace. Florida: CRC Press.

Glass, A. (2007). Understanding generational differences for competitive success. Industrial and Commercial

Training, 39(2), 98-103.

Johnson, M., & Johnson, L. (2010). Generations Inc. New York: AMACOM.

Loudon, D. L., & Bitta, A. J. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (14th ed.). Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.

Norona, M. I., Tabar, J. P. M., & Eugenio, M. T. A. P. (2020). Developing an Omni for Social Enterprises in the Philippines. Retrieved from http://www.ieom society.org/imeom/182.pdf

Merritt, K., & Zhao, S. (2020). An Investigation of What Factors Determine the Way in Which Customer Satisfaction Is Increased through Omni-Channel Marketing in Retail. Administrative Sciences, 10(4), 85. https://doi.org/10.3390/admsci10040085

Payne, E. M., Peltier, J. W., & Barger, V. A. (2017). Omni-Channel Marketing, Integrated Marketing Communications and Consumer Engagement. Journal of Research in Interactive Marketing, 11, 185-197. https://doi.org/10.1108/JRIM-08-2016-0091

Ozuem, W., Patten, E., & Azemi, Y. (2019). Harnessing Omni-channel Marketing Strategies for Fashion and Luxury Brands. Carolina: Brown Walker Press.

Yamane, T. (1973). Statistics - An Introductory Analysis (2nd ed.). Tokyo: John Weather Hill, Inc.

Published
2023-10-28