The Impact of Marketing Mix Elements on the Decision of Chinese Tourists to Choose a Hotel in Phuket Province

  • ภูมิพัฒน์ ฉายา Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • พนัส สืบยุบล Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์ Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • อมราวดี คำบุญ Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Keywords: Marketing Mix Elements, Decisions, Chinese Tourists

Abstract

The primary purpose of this research is 1) to compare Chinese tourists' decisions to choose a hotel in Phuket province by personal factors and 2) to study marketing mix elements that affect Chinese tourists' decisions to choose a hotel in Phuket province. The study's sample group consisted of 400 Chinese visitors who came to travel and stay at a hotel in Phuket province. The research statistics used in data analysis were frequency, means, t-test, one-way analysis of variance, ANOVA, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and multiple regression analysis. This research showed that Chinese tourists of different sexes, ages, educational backgrounds, marital status, and monthly incomes make the same decision to stay at a hotel in Phuket province. While Chinese tourists of different occupations make different decisions to stay in hotels in Phuket province at the statistical significance level of 0.05, predictor variables that affect Chinese tourist's decisions to choose a hotel in Phuket province at the statistical significance level of 0.05, such as marketing mix elements of physical, service people, and service product, whose regression coefficients (ß) are 0.343, 0.182, and 0.169, respectively, the marketing mix elements of price, place, promotion, and service process did not affect Chinese tourist's decisions to choose a hotel in Phuket province.

References

กฤติกา คุณูปการ, และเกศรา สุกเพชร. (2565). ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนมูลค่าสูงที่มีต่อภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 42(3), 78-103.

กรมประชาสัมพันธ์. (2566). ททท. คาดไตรมาสแรกนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยกว่า 3 แสนคน สะท้อนสัญญาณภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว. สืบค้นจาก https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/161541

กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล, นิมิต ซุ้นสั้น, และสุภัทรา สังข์ทอง. (2563). การวิเคราะห์แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 (น. 912-922). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

จิตติคุณ กรองกันภัย, ชวัลวิทย์ จุลวิชิต, วศิน อารัมภ์สกุล, และพิมณฑ์พัทธ์ รอดทุกข์. (2560). เกณฑ์ในการเลือกที่พักและร้านอาหารให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจีน กรณีศึกษาบริษัท : CCT EXPRESS จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (น. 3529-3542). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ชลธี เสมอเชื้อ, อัจจิมา แซ่เฮ่ง, และกษิดิศ วัชรพรรณ. (2560). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการใช้บริการโรงแรม ระดับ 4 ดาว เขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 1(3), 17-26.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

ปิยะพร จันทะบุตร. (2562). ปัจจัยทางการตลาดและความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชีย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ผู้จัดการออนไลน์. (2566, 27 กุมภาพันธ์). ท่องเที่ยวภูเก็ตดีต่อเนื่อง อัตราการเข้าพัก 88% ดีกว่าช่วงก่อนโควิด จีนไต่ขึ้นอันดับ 3 แล้ว. MGT Online. สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9660000018755

วัชรินทร์ เกิดทรัพย์. (2564). ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบอิสระในจังหวัดภูเก็ต. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 7(2), 277-291.

วิภาวัลย์ ตันติปิฎก, และประทีป เวทย์ประสิทธิ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 (น. 1135-1146). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

สุชาริณี เที่ยงแท้, กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร, และศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 15(1), 203-210.

Cochran, W. G. (1953). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons.

Hu, Z. (2022). Perceptions of Chinese People Toward Phuket’s Destination Image and Intention to Visit Phuket: The Influence of Phuket Sandbox Program Implementation. Master’s thesis. Prince of Songkla University.

Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Ruiting, N. (2022). Factors Influencing the Decision-making Pprocess of Chinese Tourists Traveling to Thailand. Master’s thesis. Dhurakij Pundit University.

Ziyue, Z. (2018). The Marketing Factors Affecting the Chinese Tourists’ Decision to Select the 3-Star Hotel Service in Bangkok Area. Master’s thesis. Bangkok University.

Published
2024-06-13