Marketing Mix 4Es Affecting the Adaptation to Survive in the Crisis of Small Hotel Businesses in the Country

  • ณฐพงศ์ สุขประเสริฐ Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Thailand
  • ชาคริต ศรีทอง Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Thailand
  • ศักดิ์ชาย นาคนก Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Thailand
Keywords: Marketing Mix, 4Es, the Adaptation to Survive, Small Hotel Businesses

Abstract

This research aims to study the modern marketing mix (4Es) that affects adaptation to survive the crisis of small hotel businesses in Thailand. Use qualitative research methodology by studying relevant documents and research and in-depth personal interviews. The informants were four small hotel business operators in Thailand, four representatives from government agencies and private sectors involved in tourism, and one academician, totaling nine people. The research tool was a semi-structured interview. The accuracy of the data was checked using the data triangulation method. The modern marketing mix (4Es) that affects the adaptation to survive in the crisis of small hotel businesses in Thailand consists of creating a good experience in every place), exchange, and evangelism. The research recommendations are as follows: 1) experience: Entrepreneurs should create a positive customer experience by adding the identity and hygiene amenities of the hotel as key elements of customer proposition; 2) everyplace: entrepreneurs should create online awareness. This suggestion is the best way to reach target customers today; 3) exchange: Entrepreneurs should create value in the minds of customers to respond to the price and total expenses that customers have to pay, such as encouraging employees to have training in various skills, including exemplary service skills or service that creates expectations for customers to feel that it is worthwhile and 4) evangelism: entrepreneurs should provide close customer service and friendly to make customers satisfied until customers say the word of mouth or reviews on social media.

References

กะรัตเพชร บุญชูวิทย์, และวรัชญ์ ครุจิต. (2561). การศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านสื่อออนไลน์. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 4(1), 43-61.

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2562). วงจรการพัฒนาระบบ. สืบค้นจาก https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29

ณัฐชยา ทองอินทร์. (2564). แรงจูงใจ นโยบายภาครัฐ และส่วนประสมทางการตลาด 4Es ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวช่วงวิกฤตโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บุษบา อู่อรุณ. (2564). กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าของธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 23(1), 91-99.

บุษยมาศ วงศ์เรียน. (2564). กลยุทธ์ทางการตลาด 4E’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย. การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. (2566). รู้จัก Evangelism Marketing กับการสร้างสาวกให้กับธุรกิจของคุณ. สืบค้นจาก

https://www.popticles.com/business/evangelism-marketing-for-business/

พรกมล เหมือนจันทร์เชย. (2562). การพัฒนาโมเดลธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในยุคประเทศไทย 4.0. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สมกณภัทร ธรรมสอน. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 Es) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สมาคมโรงแรมไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). การสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม. สืบค้นจาก

https://www.posttoday.com/economy/news/672290

สิริทิพย์ ฉลอง. (2563). ธุรกิจโรงแรมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน. สืบค้นจาก https://www.gsbresearch.or.th/wpcontent/uploads/2020/07/IN_hotel_6_63_detail.pdf

อินทัช เอื้อสุนทรวัฒนา. (2561). ส่วนประสมการตลาด 4Es และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Adim, C. V., Tamunomiebi, M. D., & Akintokunbo, O. O. (2018). Innovation Strategy and Organization Adaptability of Hotels in Port Harcourt. International Journal of Economics and Business Management, 4(1), 61-71.

Marketing Oops. (2019). การตลาดยุคใหม่ Archives. Retrieved from https://www.marketingoops.com/tag

Techsauce media. (2020). Restart โรงแรมหลัง COVID-19 ด้วยการออกแบบ Customer Journey. Retrieved from https://techsauce.co/tech-And-biz/hotel-customer-journey96320

Tnnthailand. (2021). ธุรกิจโรงแรมโคม่า - สภาพคล่องหด ติงมาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงินเข้าถึงยาก. Retrieved from

https://www.tnnthailand.com/news/wealth/84450/

Mckee, D. O., Varadarajan, P. R., & Pride, W. M. (1989). Strategicctive. Journal of Marketing, 53(3), 21-23.

Published
2024-06-13