รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CONFERENCE PROCEEDING) นี้ เป็นเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนิสิต นักศึกษารังสีเทคนิคและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศและนานาชาติ ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวันรังสีเทคนิคโลก ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึง การค้นพบรังสีเอกซ์ ซึ่งได้รับการค้นพบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2438 โดยผู้ซึ่งได้รับ รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ในปี 2444 ที่รู้จักกันในนาม วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน นับเป็นจุดเริ่มต้นและคุณูปการสำคัญยิ่งในวงการแพทย์ที่รังสีเอกซ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน