การศึกษาแนวทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อข้อตกลงหน่วยงานเอกชนของธนาคารออมสิน

  • ชลพินทุ์ สิงห์บูรณา
Keywords: การให้บริการสินเชื่อ, การส่งเสริมการตลาดบริการ

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและปัญหาที่มีผลกระทบทำให้ยอดเบิกจ่ายเงินกู้สินเชื่อข้อตกลงหน่วยงานเอกชนลดลง และศึกษาแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ซึ่งใช้แบบสอบถามจำนวน 200 ชุด และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 20 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งหน่วยงานมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi – Square One – Way ANOVA และ t-test Independent ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มชะลอตัว การแข่งขันที่สูงทั้งจากสถาบันการเงินและจากอุตสาหกรรมอื่น ประกอบกับธนาคารมีกระบวนการให้บริการสินเชื่อที่ล่าช้ากว่าธนาคารอื่น จึงทำให้สินเชื่อหน่วยงานข้อตกลงหน่วยงานเอกชนมีผลการดำเนินงานที่ลดลง แต่ยังมีภาวะปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโอกาสทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่อนคลายหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการพัฒนาของเทคโนโลยีให้บริการทางการเงิน จากการสัมภาษณ์พบว่า การส่งเสริมการตลาดบริการ ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ และการจัดให้มีบริการลูกค้าในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอสามารถจูงใจให้ใช้บริการ ดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีพนักงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในหน่วยงานบริษัทเอกชน และเลือกช่วงเวลาที่ลูกค้ามีความต้องการใช้เงิน เช่น ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ เพื่อสร้างความรับรู้ กระตุ้นและตอบสนองความต้องการ

Published
2020-08-19