การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรณีศึกษา: สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • อัจฉราภรณ์ ทวีสิน
Keywords: ประสิทธิภาพการทำงาน, สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

Abstract

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัย 6 ด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังนี้  1) ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ควรจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ใน การทํางานต่าง ๆ อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการทํางาน  2) ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนควรประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และโปร่งใส  3) ด้านการยอมรับนับถือผู้บังคับบัญชาควรให้ความไว้วางใจในการทํางาน และสร้างการทํางานเป็นทีม  4) ควรให้โอกาสได้ใช้ความสามารถพิเศษทํางานจนสำเร็จ  5) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานของเป็นทีมพูดคุยกัน  6) ด้านการฝึกอบรมการพัฒนาควรสนับสนุนการศึกษาต่อให้มากและสนับสนุนให้มีการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งจัดการดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งสรุปได้ว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติของสำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุยังคงพึงพอใจกับทุกปัจจัยที่ ธ.ก.ส. จัดสรรให้และให้โอกาสต่าง ๆ แต่ก็มีส่วนน้อยที่ยังไม่พึงพอใจกับการจัดสรรและโอกาสต่าง ๆ ที่ ธ.ก.ส. ซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการเติมเต็มความต้องการและความพึงพอใจให้กับพนักงานต่อไป เช่น  สถานที่ทำงานยังไม่มีความสงบ เหมาะกับการทำงานที่ใช้สมาธิ แต่เนื่องด้วยสถานที่ที่จำกัด และลักษณะงานต้องมีการติดต่อสื่อสารกันบ่อยครั้ง ทำให้ต้องมีการพูดคุยกัน แต่ที่ทำได้คือ การลดระดับของการใช้เสียง และความยุติธรรมในการประเมินผลการทำงาน เป็นต้น

Published
2020-08-19