การส่งเสริมการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ABC – Mobile Banking ของลูกค้าธนาคาร ABC จังหวัดนครราชสีมา

  • ทิฆัมพร อินทรเกษม
  • สวรส ศรีสุดโต
Keywords: แอปพลิเคชั่น, โมบายแบงก์กิ้ง, การส่งเสริม

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการทำในรูปแบบของการแก้ปัญหา (Problem Based Solving) เพื่อ  1) ศึกษาและหาสาเหตุที่ลูกค้าไม่ใช้บริการ  2) ศึกษาความต้องการในการใช้บริการ  3) การวางแผนและวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ABC Mobile Banking (นามสมมติ) โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน โดยใช้ทฤษฎีการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่,1970 ที่ความคลาดเคลื่อน 10 % ของผู้สมัครและใช้บริการจากลูกค้าจำนวน 25,454 คน  จำนวน 100 คน และ ผู้สมัครแต่ไม่ได้ใช้บริการจากลูกค้าจำนวน  3,910 คน  อีกจำนวน 100 คน จากลูกค้า 10 สาขาในจังหวัดนครราชสีมา และทำการสัมภาษณ์ลูกค้าจากสาขาที่มีสถานะไม่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น อีกจำนวน 10 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ทำโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แบบอุปนัย (Analytic Induction) การศึกษาพบว่า การที่ลูกค้าสมัครแต่ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ABC – Mobile Banking อย่างต่อเนื่องนั้น มาจากปัญหาดังต่อไปนี้ ลูกค้าใช้บริการไม่เป็น การให้บริการที่ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ระบบการปฏิบัติการของแอปพลิเคชั่นไม่เสถียร ซึ่งช้าและขัดข้องบ่อยครั้ง และมีความยุ่งยากในขั้นตอนการสมัคร รูปแบบไม่ทันสมัยทำให้ลูกค้าไม่นิยมใช้งาน ผู้ศึกษาได้เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ดังนี้  1) การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นให้ลูกค้าได้รับรู้  2) การชักชวนลูกค้าและให้คำแนะนำของพนักงาน  3) พัฒนาด้านกระบวนการ ปรับปรุงระบบให้เกิดความเสถียร และความปลอดภัย

Published
2020-08-19