ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่านิยม และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ บริโภคข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • ณัชชาณิชย์ ธนพรนภาเศรษฐ์
  • ชุติมาวดี ทองจีน
Keywords: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ค่านิยม, ความไว้วางใจ, ข้าวกล่อง 7-11

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่านิยม และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยซื้อข้าวกล่อง 7-11  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการศึกษาครั้งนี้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าค่านิยม และความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Published
2020-08-19