การมุ่งเน้นด้านการตลาดและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสตาร์ทอัพในประเทศไทย

  • วิภาดา ยานุ
  • ศักดิพล เจือศรีกุล
Keywords: สตาร์ทอัพ, การมุ่งเน้นด้านการตลาด, ผลการดำเนินงาน, สภาพแวดล้อม

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) การมุ่งเน้นด้านการตลาดโดยรวม และในแต่องค์ประกอบของการมุ่งเน้นด้านการตลาด ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ทางการตลาด การกระจายองค์ความรู้ทางการตลาด และการตอบสนองต่อตลาด ที่มีผลต่อการดำเนินงานของสตาร์ทอัพในประเทศไทย  2) ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งในด้านความผันผวนของการตลาด ความเข้มข้นของการแข่งขัน และความผันผวนด้านเทคโนโลยี โดยศึกษาปัจจัยกำกับที่มีผลต่อการเพิ่มอัตราเร่งหรือชะลอความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นด้านการตลาดต่อผลการดำเนินงานของสตาร์ทอัพ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ และทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการถดถอยโลจิสติกส์

ผลการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นด้านการตลาดโดยรวมมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสตาร์ทอัพ ทั้งด้านการอัตราการเติบโต การระดมทุน ขีดความสามารถในการทำกำไรและด้านผลิตภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดีองค์ประกอบที่สำคัญที่ส่งผลกระทบของการมุ่งเน้นด้านการตลาด ได้แก่ การกระจายองค์ความรู้ทางการตลาด มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่การสร้างองค์ความรู้และการตอบสนองต่อตลาดไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ความผันผวนของการตลาดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเร่งความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาดต่อผลการดำเนินงานของสตาร์ทอัพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Published
2020-08-19