พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคตลาดนัดจตุจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ศรณ์รังสรรค์ อินทร์งาม
Keywords: พฤติกรรมการซื้อ, ผู้บริโภคตลาดนัดจัตุจักร, เขตกรุงเทพมหานคร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายศึกษาปัจจัยที่ร่วมกันทำนายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม เช่น การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคตลาดนัดจัตุจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร 384 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Regression ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19