ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชนิภา ปัตพี
  • ยุทธนาท บุณยะชัย
Keywords: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มายเวย์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีน จำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีน มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับสูงสุด ด้านผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีน คือ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีน ทุกด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับสูงสุด ผลิตภัณฑ์มายเวย์โปรตีนที่เลือกซื้อ คือ ควบคุมน้ำหนัก เผาผลาญไขมัน และคาร์โบไฮเดตร ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Published
2020-08-19