แนวทางการฟื้นฟูสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีนรา

  • ภูษณิศา ภูมิบ่อพลับ
  • สุทธาวรรณ ซาโต้
Keywords: ฌาปนกิจสงเคราะห์, ฌกส., ลูกค้า ธ.ก.ส.

Abstract

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีนรา (ฌกส.ศรีนรา) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบัน ฌกส.       ศรีนรา ประสบปัญหาจำนวนสมาชิกลดลง และการส่งเงินสงเคราะห์ไม่ต่อเนื่อง  ผู้ศึกษาจึงต้องการหาแนวทางฟื้นฟู เพื่อรักษาฐานสมาชิกเดิม เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ และแนวทางที่ทำให้สมาชิกฝากเงินสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี วิธีแรกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สมาชิกเดิม ฌกส.ศรีนรา จำนวน 150 ราย และลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ ฌกส.ศรีนรา จำนวน 150 ราย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) วิธีที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม             คือ คณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ ฌกส.ศรีนรา พนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารของ ธ.ก.ส. ในสังกัดจังหวัดนราธิวาส จำนวน 34 ราย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป พบว่า สมาชิกขาดความเข้าใจในสวัสดิการที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก และผลการดำเนินงานของ ฌกส.ศรีนรา ขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดทัศนคติในเชิงลบ เมื่อครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายได้รับเงินสงเคราะห์น้อยลง สมาชิกจึงไม่ฝากเงินสงเคราะห์ ทำให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง และไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกแนวทางจัดเวทีระดมสมอง เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญที่ธนาคารต้องช่วยดูแลการดำเนินงานของ ฌกส.ศรีนรา ให้มีความมั่นคง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างสวัสดิการช่วยเหลือลูกค้าของ        ธ.ก.ส. และเป็นการขยายฐานเงินฝากของธนาคาร

Published
2020-08-19