แนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPIs

  • วิรุณา ภูยี่หวา
Keywords: บัตรเครดิต, ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPIs เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ จำนวน 200 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารของธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึกษาพบว่าธนาคารมีแนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPIs โดยการยกระดับกระบวนการให้บริการหลังการขายให้ดีขึ้น ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นอกสถานที่  เพื่อเพิ่มการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางในการขาย จากเดิมลูกค้าต้องไปติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ “เพื่อนชวนเพื่อน” เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าภายหลังจากการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนบัตรเครดิตเปิดใหม่ของธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ ให้บรรลุเป้าหมาย KPIs ตามที่ธนาคารกำหนดได้อย่างแน่นอน

Published
2020-08-19