ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 90 วัน ของลูกหนี้บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

  • ปัญจพาณ์ บุญกาวิน
Keywords: บัตรเครดิต, ธนาคารออมสิน, หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs

Abstract

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 90 วัน ของลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เนื่องด้วยธุรกิจบัตรเครดิตมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มจะใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขยายฐานลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้สัดส่วนปริมาณหนี้ค้างชำระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs เพิ่มสูงขึ้นด้วย จำเป็นที่ต้องศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการได้ทำการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ โดยกลุ่มที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้คือ ประชากรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน โดยเก็บข้อมูลตัวอย่างจากการใช้แบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 400 ชุด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 90 วัน ของลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน จากการศึกษาพบว่าสาเหตุการทำให้เกิดหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นและการติดตามหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีสาเหตุจาก 1) พฤติกรรมของลูกหนี้ เกิดจากสร้างภาระหนี้เพิ่มไว้หลายแหล่งและขาดวินัยทางการเงิน 2) กระบวนการติดตามหนี้ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 3) บุคลากรบางส่วนยังขาดความชำนาญการ ขาดทักษะด้านการติดตามหนี้ 4) การคัดสรรลูกค้า กระบวนการอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตยังไม่มีความชำนาญมากนัก 5) ภาวะเศรษฐกิจ สภาพค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 6) คู่แข่งขันธุรกิจบัตรเครดิตมีกลยุทธ์และวิธีการติดตามหนี้ที่หลากหลาย ดังนั้น สาเหตุปัจจัยต่างๆ จึงอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

Published
2020-08-19