แนวทางการแก้ไขและควบคุมหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (Npls) ธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร

  • พรทิพย์ ยมะสมิต
Keywords: หนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (NPLs), สินเชื่อประเภทที่มีหลักประกัน, สินเชื่อที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

Abstract

การศึกษาแนวทางการแก้ไขและควบคุมหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (Npls) ของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป(NPLs) และเพื่อศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่เกิดหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (NPLs) ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาจากข้อมูลรายงานหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน (NPLs) ข้อมูลปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร และใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยแบ่งเป็นประเภทสินเชื่อที่ใช้หลักประกันค้ำประกันสินเชื่อ เช่น สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อห้องแถว, สินเชื่อไทรทอง, สินเชื่อธนาคารประชาชน(ประชาชนสุขใจ) เป็นต้น และประเภทสินเชื่อที่ใช้บุคคลมาค้ำประกันสินเชื่อ เช่น สินเชื่อธนาคารประชาชน, สินเชื่อสวัสดิการ, สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ, สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน(รายบุคคล), สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA), สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน เป็นต้น ซึ่งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ได้แก่ ข้อมูลทางสถิติ โดยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาลักษณะของปัญหาและสาเหตุของปัญหาของหนี้ค้างชำระเกิน  3 เดือนขึ้นไป (Npls)  และเพื่อศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่เกิดหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (Npls) โดยใช้การเก็บลักษณะความถี่ โดยกำหนดหัวข้อลักษณะของปัญหาที่พบเจอ โดยใช้หลักเกณฑ์หัวข้อเดียวกันในทุกปี เพื่อได้ทราบจำนวนที่เพิ่มขึ้นของแต่ละปัญหาในแต่ปี โดยนำข้อมูลของทุกปีมาวิเคราะห์ และกำหนดหัวข้อหลักๆ จากการศึกษา พบว่าจำนวนปัญหาหรือสาเหตุที่พบเจอ ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 จำนวนรายทั้งหมด 33,306 ราย ปัญหาที่ลูกหนี้ส่วนมากไม่สามารถชำระหนี้ได้อันดับแรก คือ ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงจากตอนขอสินเชื่อ 26,651 ราย คิดเป็น 80.02%  ปัญหาอันดับสอง คือ ติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ 5,416 ราย คิดเป็น 16.26% ปัญหาอันดับสาม คือ การย้ายที่ทำงานของลูกหนี้ 1,097 ราย คิดเป็น 3.29% ปัญหาอันดับสุดท้าย คือ หลักประกันไม่มีผู้อาศัย 142 ราย คิดเป็น 0.43% ซึ่งปัญหาและสาเหตุจากการรวบรวมและศึกษา ส่วนมากเกิดจากลูกหนี้และธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นธนาคารต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรอบคอบและรัดกุม โดยใช้ ทฤษฎี 5’C  เข้ามาช่วย เพื่อสามารถแก้ไขและควบคุมหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (Npls) ให้ลดลง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

Published
2020-08-19