ปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งกับบริษัทเอสซีกรุ๊ป จำกัด

  • เกรียงศักดิ์ ทองสุข
  • วิชญุตร์ ทิมาบุตร
  • เอกนารี ทุมพล
Keywords: ปัจจัยสำคัญ, การเลือก, บริการขนส่ง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งกับบริษัทเอสซีกรุ๊ป จำกัด 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งกับบริษัท เอสซีกรุ๊ป จำกัดจำแนกตามปัจจัยส่วนองค์กร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้แทนของบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งกับบริษัท เอสซีกรุ๊ป จำกัด จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งกับบริษัท เอสซีกรุ๊ป จำกัด  ในภาพรวมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านค่าขนส่ง รองลงมาคือ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านเวลาขนส่ง ด้านศักยภาพระวางบรรทุก   ด้านความถี่บริการ และด้านความปลอดภัย และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้แทนของบริษัทลูกค้าที่มีประเภทของกิจการ ขนาดธุรกิจ และระยะเวลาการประกอบธุรกิจต่างกัน ให้ระดับความสำคัญของปัจจัยการเลือกใช้บริการขนส่งกับบริษัท เอสซีกรุ๊ป จำกัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Published
2020-08-19