การศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับถ่านหิน ของบริษัท ไฟฟ้าถ่านหิน จำกัด

  • ชนัญญา สุดแดน
Keywords: การตรวจรับถ่านหิน, โรงไฟฟ้าถ่านหิน, เทคโนโลยี RFID, ใบบันทึกข้อมูลถ่านหิน

Abstract

บริษัท โรงไฟฟ้าถ่านหิน จำกัด ตั้งอยู่ที่แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้กับประเทศไทยและ สปป. ลาว บริษัทได้จ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานขุดขนทั้งดินและถ่านหิน วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกระบวนการการตรวจรับปริมาณถ่านหิน ปัญหาคือ ใบบันทึกข้อมูลถ่านหินมักจะมีการปริ้นซ้ำ และข้อมูลปริมาณถ่านหินในระบบมักไม่ตรงกับความเป็นจริง ใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อมูลนาน ในกระบวนการศึกษา ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้จาก ข้อมูลสถิติความผิดพลาดจากการทำงาน แบบสอบถามพนักงานของบริษัทและผู้รับเหมา และบทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข

ผลของการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน ทางเลือกในการแก้ไขมี 3 วิธี คือ ใช้ระบบ RFID ในการบันทึกและตรวจรับข้อมูลถ่านหิน ลดจำนวนเครื่องชั่งลงให้ใช้ร่วมกันเพียงจุดเดียว และ เพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลรายวัน วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การใช้ระบบ RFID ช่วยในกระบวนการการตรวจรับปริมาณถ่านหินได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วขึ้น และโปรแกรมสามารถใช้ร่วมกับระบบของเครื่องชั่งได้ คุ้มค่ากับการลงทุน ลดความผิดพลาดที่เกินขึ้นจากตัวบุคคลและระบบได้เป็นอย่างดี

Published
2020-08-19